சுங்கசாவடி கொள்ளையை எதிர்த்து முதன்முதலில் பேசிய கட்சி நாம் தமிழர் கட்சியா?

Was NTK first to voice against Tollgate burglary

Core Idea – Kalaivanan Sankaranarayanan கலைவாணன் சங்கரநாராயணன்  
Video Input – Mari Muthu மு.மாரி முத்து

Naam Tamilar Katchi has been voicing against tollgate burglary continuously which ended up in the arrest of Naam Tamilar Katchi Chief Coordinator Mr. Seeman on 19 August 2014. After this arrest incident Tamil Nadu saw more protest against tollgate. Naam Tamilar has been raising  voice against tollgates for the past few years we have given only few videos. If you need more videos please send a request to tamilanseemanvideos@gmail.com

Timeline:

2012 August 05

Speech – http://tamilanseemanvideos.com/seeman-makes-fun-of-tollgate-5-august-2012/

2014 July 19

Press Interview 1 – http://tamilanseemanvideos.com/press-interview-after-getting-bail-on-melur-toll-gate-issue-seeman-19-july-2014/
Press Interview 2 – http://tamilanseemanvideos.com/press-interview-after-getting-bail-on-melur-toll-gate-issue-seeman-19-july-2014-part-2/
Phone Interview – http://tamilanseemanvideos.com/phone-interview-on-his-arrest-on-melur-toll-gate-issue-seeman-19-september-2014/

2014 July 25

Debate – http://tamilanseemanvideos.com/ayyanathan-25-july-2014-tollgate-issue-debate-clips/


2014 August 17

Interview – http://tamilanseemanvideos.com/interview-clip-on-tollgate-issue-seeman-17-august-2014/

2014 August 26

Speech – http://tamilanseemanvideos.com/toll-gate-comedy-robbery-using-knife-vs-barricade-by-seeman-20140726/

2014 August 31

Other Political Parties Protest – http://tamilanseemanvideos.com/timeline-of-tamilaga-valvurimai-katchi-protests-against-tollgate/            

(729)

Comments

comments

Leave a Reply