அவரை (சீமான்) பற்றி நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பவில்லை | I Do Not Like to Speak About Seeman says Vaiko – 4 April 2016

செய்தியாளர் : சீமானை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்.

வைகோ : அவரை பற்றி நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பவில்லை, நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பவில்லை, எதுவும் சொல்ல விரும்பவில்லை..
Full Interview
DMDK Top Caders Wants Vijayakanth to ally with DMK Part 1
DMDK Top Caders Wants Vijayakanth to ally with DMK Part 2
DMDK Top Caders Wants Vijayakanth to ally with DMK Part 3
DMDK is under Premalatha Vijayakanth Control

If you want to help Tamil Cat. Please Donate (Click on “Add to Cart“)
I Do Not Like to Speak About Seeman says Vaiko - 4 April 2016

(28)

Comments

comments

Category:

All Videos, Politics, Seeman

Leave a Reply